Paraćin - Promocija i podrška LEADER pristupa, lokalnog razvoja vođenog od zajednice, održivog ruralnog razvoja i uloge OCD

Dana 29.11.2017 godine u Paraćinu održana je radionica na temu “Promocija i podrška LEADER pristupa, lokalnog razvoja vođenog od zajednice, održivog ruralnog razvoja i uloge OCD”. Na radionici su prisustvovali predstavnici javnog, civilnog i poslovnog sektora. Radionica je organizovana u okviru projekta "ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja" koji finansira Evropska unija, a na nacionalnom nivou sprovodi Mreža za ruralni razvoj Srbije.

Na radionici je prezentovan istorijat LEADER pristupa u EU, principi LEADER-a, javno privatno partnerstvo – LAG, lokalna strategija ruralnog razvoja, kao i iskustva i problemi u implementaciji LEADER pristupa. Učesnicima je prezentovano stanje LEADER pristupa u Republici Srbiji (LIS projekat, uspostavljanje institucionalnog okvira Ministarstva poljoprivrede za sprovođenje LEADER pristupa (pravilnik), podrška LAG inicijativama pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu…). Takođe, prisutni su upoznati sa CLLD-om  kao modelom koji neke od država članica EU koriste u cilju poboljšanja efekata i boljeg iskorišćenja EU fondova u razvoju ruralnih zajednica.

Prisutnima je detaljno prezentovan Program Grantova za izgradnju kapaciteta civilnog društva i zagovaranje koji se sprovodi kroz ALTER projekat. Učesnici su imali priliku da steknu znanja o cilјevima i prioritetima Programa , uslovima konkurisanja, aplikacionom paketu, potrebnoj dokumentaciji i procesu izbora i bodovanja.

Promocija i podrška LEADER pristupa, lokalnog razvoja vođenog od zajednice, održivog ruralnog razvoja i uloge OCD
Promocija i podrška LEADER pristupa, lokalnog razvoja vođenog od zajednice, održivog ruralnog razvoja i uloge OCD
Promocija i podrška LEADER pristupa, lokalnog razvoja vođenog od zajednice, održivog ruralnog razvoja i uloge OCD
Promocija i podrška LEADER pristupa, lokalnog razvoja vođenog od zajednice, održivog ruralnog razvoja i uloge OCD
Promocija i podrška LEADER pristupa, lokalnog razvoja vođenog od zajednice, održivog ruralnog razvoja i uloge OCD