Nacionalni forum “Mapa puta ka zelenoj ekonomiji na Zapadnom Balkanu”

U ponedeljak 4 oktobra 2021 godine u Kraljevu je održan Nacionalni forum “Mapa puta ka zelenoj ekonomiji na Zapadnom Balkanu”.

Nacionalni forum je organizovan u okviru projekta “Networking and Advocacy for Green Economy’’ (NAGE) koji finansira EU, a u kome je Mreža za ruralni razvoj Srbije jedan od partnera.
Na forumu je prisustvovalo oko 40 učesnika (većina je bila fizički prisutna a određen broj učesnika je prisustvovao preko zoom platforme). 

Prof. Dr Natalija Bogdanov je učesnicima preko zoom platforme prezentovala dokument Mape puta ka zelenoj ekonomiji u Srbiji. Učesnicima je prezentovan cilj izrade Mape puta, pristup i metodologija, analiza stanja, problemi i prepreke, kao i preporuke za unapređenje situacije sa definisanim rešenjima. Prof. Dr Natalija Bogdanov je istakla da pored unapređenja zakonske regulative, LEADER pristup može biti veoma efikasan mehanizam za uvođenje koncepta zelene ekonomije u poljoprivrednu proizvodnju ali da je potrebno podići kapacitete svih ključnih aktera u okviru Lokalnih akcionih grupa.

Nakon toga je Prof. Dr Darko Znaor iz Hrvatske preko zoom platforme prezentovao uporedni prikaz sličnosti i razlika u Mapi puta za zelenu ekonomiju u svim zemljama Zapadnog Balkana sa osvrtom na konkretne predloge za uvođenjem inovacija u poljoprivrednoj proizvodnji. 

Nakon prezentacija, otvorena je diskusija o predstavljenim nalazima i identifikaciji mogućnosti i izazova u implementaciji Mape puta ka zelenoj ekonomiji u zemljama Zapadnog Balkana. Posebno se diskutovalo o ulozi „akademske zajednice“ i „nevladinog sektora“ u efikasnijem uvođenju koncepta zelene ekonomije u poljoprivrednu proizvodnju.

Mapa puta ka zelenoj ekonomiji na Zapadnom Balkanu