Umrežavanje

Uključivanje zainteresovanih strana u kontekst politike ruralnog razvoja podrazumeva angažovanje pojedinaca u rasponu od kreatora politika do korisnika projekta u svim fazama ciklusa politike: od kreiranja politike do bolje implementacije na terenu.

Ovaj širok spektar zainteresovanih strana može se široko svrstati u tri glavne grupe:

  • Dizajneri i implementatori politika i realizatore: donosioci političkih odluka; javne administratore u nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima i evropskim institucijama; i LEADER lokalne akcione grupe
  • Predstavnička tela interesnih grupa: organizacije koje zastupaju poljoprivrednike, vlasnike zemljišta, upravitelje šuma, ruralna preduzeća, aktere u lancu hrane, ekolozi, istraživači, ruralne zajednice i grupe u nepovoljnom položaju
  • Akteri na terenu: potencijalni i stvarni korisnici i učesnici u projektima Evrospkog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj, sa vodećim poljoprivrednicima i upravljačima zemljišta

Ruralne mreže mogu dodati najveću vrednost povezivanjem širokog spektra interesnih grupa u zajedničku platformu.

Posebno, ruralne mreže mogu:

  • Delovati kao most između javnih vlasti i predstavnika interesnih grupa i aktera na terenu
  • Biti podrška koordinaciji, komunikaciji i izgradnji kapaciteta među javnim vlastima na svim nivoima
  • Pomoći u izgradnji kapaciteta i razvijanju zajedničkih stavova među akterima na terenu i njihovim predstavničkim telima
  • Pomoći da se približi i informiše šira zainteresovana publika o prednostima te politike

Mreža za ruralni razvoj Srbije, kada je reč o umrežavanju deluje na tri nivoa:

  • Teritorija Srbije, uključujući nacionalni, pokrajinski i lokalni nivo. Na svim nivoima stremi da doprinese uključivanju zainteresovanih strana u procesima koji doprinose unapređenje politika i njihove implementacije, unapređenju kapaciteta u ruralnom razvoju, povezivanju aktera u ruralnom razvoju i boljem informisanju
  • Region Balkana, kroz saradnju u okviru Balkanske mreže za ruralni razvoj
  • Evropa i EU, kroz članstvo u evriopskoj mreži PREPARE i uspostavljanje mehanizama, kao što je na primer Evropski ruralni parlament