LEADER pristup i lokalne akcione grupe (LAG-ovi)

LEADER inicijativa je pristup u okviru politike ruralnog razvoja EU koji stimuliše jednakost i jedinstvo svih zainteresovanih strana u procesima izgradnje politika, donošenja odluka i implementacije aktivnosti vezanih za ruralni razvoj na lokalnom nivou.

LEADER je skraćenica od francuskih reči „Liaison entre Actions de developpment de l'Economie Rurale“, što znači “Veze između aktivnosti za razvoj ruralne ekonomije”. To je metoda za podsticanje i postizanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima. LEADER je sredstvo za podsticanje subjekata koji žive u ruralnim područjima da istraže nove načine da zajedničkim naporima poboljšaju životne uslove u zajednici. Stoga LEADER doprinosi poboljšanju kvaliteta života u ruralnim područjima, kako za poljoprivredne porodice, tako i za širu ruralnu populaciju.

Inicijativa LEADER je počela 1989. godine kao instrument za promovisanje interesa Evropske zajednice, kao što je međunarodna saradnja. Od samog početka to je bio alat za uvođenje i testiranje novih metoda i koncepata, ili omogućavanje inovacija u tradicionalnim pristupima i povezivanju institucija. LEADER je zvanično počeo sa implementacijom 1991. godine kako bi se poboljšali razvojni potencijali ruralnih područja, privlačenjem lokalnih inicijativa i znanja, kao i širenjem ovog znanja u drugim ruralnim područjima.

Do sada su implementirane četiri LEADER generacije:

LEADER I (1991-1993): označio je početak novog pristupa koji je očigledno bio teritorijalni: zasnovan na regionima, integrativnosti i participativnosti. Kreativnost je bila ključni element od samog početka.

LEADER II (1994-1999): nastavljen je istim pristupom, ali je naglasak stavljen na inovativni karakter LEADER projekata i metoda.

LEADER + (2000-2006): fokusiran na kvalitet lokalnih strategija. LEADER+ je već bio primjenjiv u svim oblastima ruralnog razvoja Evropske zajednice.

LEADER osa (2007-2013): LEADER pristup je postao deo Zajedničke poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja kao osa 4 u politici ruralnog razvoja. Od 2007. godine uključena je u Nacionalne politike ruralnog razvoja.

Ključne karakteristike LEADER pristupa

LEADER pristup je jedinstvena prilika za zajednička dostignuća u ruralnom razvoju kroz lokalnu podršku. Postoji sedam ključnih karakteristika koje sumiraju LEADER pristup:
1. Područna strategija za ruralni razvoj,
2. Pristup odozdo prema gore sa odlučivanjem o ovlašćenjima lokalnih akcionih grupa u vezi sa izradom i sprovođenjem strategija ruralnog razvoja,
3. Javno-privatno partnerstvo: Lokalna akciona grupa (LAG),
4. Inovacione aktivnosti,
5. Multisektorske aktivnosti i njihova implementacija,
6. Umrežavanje lokalnih akcionih grupa i
7. Projekti saradnje.

Ove karakteristike čine celinu (skup alata) i svaka od njih je komplementarna i ima pozitivan uzajamni uticaj sa drugim karakteristikama tokom procesa implementacije, što ima stalne efekte na dinamiku ruralnih područja i njihovu sposobnost da reše vlastite probleme.

Šta je Lokalna akciona grupa (LAG)?

Uspostavljanje lokalnih partnerstava pod nazivom Lokalne akcione grupe (LAG) bio je jedan od primarnih i najvažnijih koraka LEADER pristupa. Prema članu 62, tačka 1 Uredbe Saveta (EC) br. 1698/2005, u državama članicama, LAG-ovi “… .. moraju pokazati sposobnost da definišu i sprovedu razvojnu strategiju za oblast…”. Takve grupe takođe treba da „… izaberu administrativnog i finansijskog glavnog aktera sposobnog da upravlja javnim sredstvima i osigura zadovoljavajuće funkcionisanje partnerstva, ili da se udruže u pravno konstituisanoj zajedničkoj strukturi čije je zasnivanje zadovoljava funkcionisanje partnerstva i sposobnost upravljanja javnim sredstvima… ”. Smatra se da će LAG-ovi biti efikasni u podsticanju održivog razvoja jer će

  • Prikupiti i kombinovati ljudske i finansijske resurse javnog, privatnog i civilnog sektora i dobrovoljnih angažmana,
  • Povezati nosioce lokalnih aktivnosti oko zajedničkih projektnih i multisektorskih aktivnosti kako bi se postigla sinergija, zajedničko vlasništvo i kritična masa neophodna za poboljšanje ekonomske konkurentnosti određenog područja,
  • Jačati dijalog i saradnju između različitih ruralnih aktera, koji često nemaju ili imaju malo iskustva u saradnji, tako što smanjuju potencijalne sukobe i olakšavaju pregovore i sporazume za rešenja putem konsultacija i razgovora,
  • Putem interakcije između različitih partnera, olakšati procese prilagođavanja i promene u poljoprivrednom sektoru (na primer, visokokvalitetni proizvodi, maloprodajni lanci prehrambenih proizvoda), integracija pitanja zaštite okoline, diversifikacija ruralne ekonomije i poboljšanje kvaliteta života.

LAG treba da poveže javne i privatne partnere, da bi bila dobro uravnotežena grupa koja bi predstavljala interese postojećih lokalnih grupa koje dolaze iz različitih socio-ekonomskih sektora u zajednički određenoj teritoriji. Na nivou odlučivanja, privatni partneri i udruženja treba da učestvuju najmanje sa 50% u lokalnom partnerstvu.

LAG bi mogao biti posebno formiran da bi dobio LEADER podršku, ali bi mogao biti uspostavljen i na temelju postojećih partnerstava. Kada ima na raspolaganju tim praktičara i moć da donosi odluke, LAG je model organizacije koji može pozitivno uticati na kreiranje politike. Iskustvo je pokazalo da se na osnovu zajedničkih karakteristika može osnovati nekoliko tipova LAG-ova, kao rezultat različitih oblika regionalne i nacionalne-politike i institucionalne organizacije, sa različitim nivoima autonomije koji se odnose na odobravanje projekata i finansijsko upravljanje.