NGO podrška javnoj upravi u IPA II ruralnom razvoju, sa fokusom na Meru 202

Oblast projekta

Godina realizacije

Rok implemantacije

28.11.2013. do 27.07.2015.

Trajanje projekta

18 meseci

Iznos granta

85210.00€

Cilja, aktivnost i najvažnija dostignuća

Povećanje evikasnosti SECO saradnje sa javnom administracijom u procesu “programiranja i akreditacije mere 202 IPARD II“.

Rezultati

Rezultat 1: Povećano učešće za 40 NGO u procesu formulisanja i akreditacionog procesa ruralnog razvoja za IPA II mere.
Rezultat 2: Nacionalni IPARD program 2014-2020 je usvojen 2014. godine
Rezultat 3: Nacionalna IPARD II mera 202 je pripremljena za akreditaciju do 2015. godine
Rezultat 4: Poboljšana tematska  saradnja javnih organa relevantnih za IPARD II
Rezultat 5: Mreža Lokalnih akcionih grupa (LAG-ova) aktivirana i profesionalizovana
Rezultat 6: Povećani menadžerski kapaciteti za 20 LAG-ova i osoblja za građanske akcije

Status projekta

NGO podrška javnoj upravi u IPA II ruralnom razvoju, sa fokusom na Meru 202
NGO podrška javnoj upravi u IPA II ruralnom razvoju, sa fokusom na Meru 202
NGO podrška javnoj upravi u IPA II ruralnom razvoju, sa fokusom na Meru 202
NGO podrška javnoj upravi u IPA II ruralnom razvoju, sa fokusom na Meru 202
NGO podrška javnoj upravi u IPA II ruralnom razvoju, sa fokusom na Meru 202
NGO podrška javnoj upravi u IPA II ruralnom razvoju, sa fokusom na Meru 202
NGO podrška javnoj upravi u IPA II ruralnom razvoju, sa fokusom na Meru 202
NGO podrška javnoj upravi u IPA II ruralnom razvoju, sa fokusom na Meru 202
NGO podrška javnoj upravi u IPA II ruralnom razvoju, sa fokusom na Meru 202
NGO podrška javnoj upravi u IPA II ruralnom razvoju, sa fokusom na Meru 202
NGO podrška javnoj upravi u IPA II ruralnom razvoju, sa fokusom na Meru 202
NGO podrška javnoj upravi u IPA II ruralnom razvoju, sa fokusom na Meru 202
NGO podrška javnoj upravi u IPA II ruralnom razvoju, sa fokusom na Meru 202