Novi Sad - LEADER pristup kao instrument ruralnog razvoja na lokalnom nivou

Dana 27.11.2017 godine u Novom Sadu održana je radionica na temu “LEADER pristup kao instrument ruralnog razvoja na lokalnom nivou”. Radionica je organizovana u okviru projekta "ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja" koji finansira Evropska unija, u okviru aktivnosti “Promocija i podrška implementaciji LEADER pristupa”. Projekat na nacionalnom nivou sprovodi Mreža za ruralni razvoj Srbije.

Na radionici su prisustvovali predstavnici javnog, civilnog i poslovnog sektora. Učesnici su imali priliku da steknu znanja o LEADER pristupu kao instrumentu ruralnog razvoja na lokalnom nivou. Na radionici je prezentovan istorijat LEADER pristupa u EU, principi LEADER-a, javno privatno partnerstvo – LAG, lokalna strategija ruralnog razvoja, kao i iskustva i problemi u implementaciji LEADER pristupa. Učesnicima je prezentovano stanje LEADER pristupa u Republici Srbiji (LIS projekat, uspostavljanje institucionalnog okvira Ministarstva poljoprivrede za sprovođenje LEADER pristupa (pravilnik), podrška LAG inicijativama pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu…). Takođe, prisutni su upoznati sa CLLD-om  kao modelom koji neke od država članica EU koriste u cilju poboljšanja efekata i boljeg iskorišćenja EU fondova u razvoju ruralnih zajednica.

Tokom diskusije je zaključeno da LEADER pristup predstavlja dobar model za razvoj ruralnih zajednica, da ga treba što više promovisati svim zainteresovanim stranama i da je potrebno što pre krenuti u njegovu implementaciju uspostavljanjem jasnog zakonskog okvira od strane nadležnih institucija (Ministarstvo poljoprivrede i uprava za agrarna plaćanja).

Prisutnima je kratko prezentovan Program Grantova za izgradnju kapaciteta civilnog društva i zagovaranje koji se sprovodi kroz ALTER projekat. Prezentovana su pravila I rokovi za konkurisanje OCD-a koje isključivo mogu da učestvuju na ovom pozivu. Prisutni su pozvani da informacije o Programu Grantova proslede OCD-a koje nisu prisutne na ovom skupu tako što će im dostaviti link sa sajta ALTER projekta na kome se nalaze sve informacije o uslovima konkurisanja.

LEADER pristup kao instrument ruralnog razvoja na lokalnom nivou
LEADER pristup kao instrument ruralnog razvoja na lokalnom nivou
LEADER pristup kao instrument ruralnog razvoja na lokalnom nivou
LEADER pristup kao instrument ruralnog razvoja na lokalnom nivou
LEADER pristup kao instrument ruralnog razvoja na lokalnom nivou